Rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

Podatnicy rozpoczynający pracę z kasą fiskalną mogą skorzystać z ulgi na zakup tego urządzenia. Regulacje w tym zakresie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej ze zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.820).

Od 1 maja 2019 r. ulgę można uzyskać tylko kupując urządzenie online!

kasy fiskalne - przepisy

W rozporządzeniu znalazły się między innymi szczegółowe warunki dokonania takiego odliczenia lub uzyskania zwrotu, przepisy dotyczące okoliczności obligujących przedsiębiorców do zwrotu ulgi, a także sposobu uzyskania przysługującej kwoty zarówno przez podatników będących czynnymi podatnikami VAT, jak i przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z tego podatku.

Zostały określone procedury, aby uzyskać ulgę / zwrot:

  1. rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia
  2. posiadania przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup

W przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy rejestrującej odliczenie lub zwrot na zakup każdej z tych kas następuje dodatkowo pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy użyciu każdej kasy rejestrującej w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika.

Płatnicy VAT odliczają ulgę na zakup kasy w deklaracji podatkowej. Pozostali podatnicy muszą złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Skarbowym wraz z załącznikami: oryginał faktury zakupu kasy wraz z dowodem zapłaty całej należności, raport miesięczny potwierdzający prowadzenie sprzedaży, informacje o numerze rachunku bankowego podatnika, na który należy dokonać zwrot.

Ulgę należy zwrócić jeśli działalność zostanie zlikwidowana przed upływem 3 lat.

zobacz pełną treść powyższego rozporządzenia