Rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

Podatnicy rozpoczynający pracę z kasą fiskalną mogą skorzystać z ulgi na zakup tego urządzenia. Regulacje w tym zakresie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej ze zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 163).

kasy fiskalne - przepisy

Znalazły się w nim między innymi szczegółowe warunki dokonania takiego odliczenia lub uzyskania zwrotu, przepisy dotyczące okoliczności obligujących przedsiębiorców do zwrotu ulgi, a także sposobu uzyskania przysługującej kwoty zarówno przez podatników będących czynnymi podatnikami VAT, jak i przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z tego podatku.

Zostały określone procedury, aby uzyskać 700 zł ulgę na zakup kasy fiskalnej:

  1. Złożenie przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania; (pobierz druk)
  2. rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach
  3. posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą

Płatnicy VAT odliczają ulgę na zakup kasy w deklaracji podatkowej. Pozostali podatnicy muszą złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Skarbowym wraz z załącznikami: oryginał faktury zakupu kasy wraz z dowodem zapłaty całej należności, informacje o numerze rachunku bankowego podatnika, na który należy dokonać zwrot.

Ulgę należy zwrócić jeśli działalność zostanie zlikwidowana przed upływem 3 lat.

zobacz pełną treść powyższego rozporządzenia