Ustawa VAT - kasy fiskalne

W art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 675) zawarto przepisy związane z prowadzeniem ewidencji za pomocą kasy rejestrującej. Od maja 2019 wprowadzono kasy online.

kasy fiskalne - przepisy

Ustawa narzuca obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących podatnikom dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych. W przypadku stwierdzenia, że podatnik narusza ten obowiązek Naczelnik Urzedu Skarbowego ustala zobowiązanie podatkowe - karę w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego przy zakupie za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji. Określono również wysokość kary za brak aktualnego przeglądu technicznego - naczelnik urzędu skarbowego nakłada, w drodze decyzji, na podatnika karę pieniężną w wysokości 300 zł.

W przypadku awarii kasy podatnik może prowadzić sprzedaż przy użyciu kasy rezerwowej. Jeśli nie ma kasy rezerwowej nie może dokonywać sprzedaży! Na czas naprawy kasy podstawowej musi zamknąć sklep / firmę.

Obowiązki podatników stosujących kasy fiskalne:

  • rejestrować na kasę każdą sprzedaż i wydawać paragon klientowi
  • niezwłocznie zgłaszać serwisantowi każdą nieprawidłowość w działalniu kasy
  • zgłaszać kasę do obowiązkowego przeglądu technicznego nie rzadziej niż co 24 miesiące
  • używać kasy zgodnie z przepisami
  • przechowywać przez 5 lat kopie dokumentów kasowych
  • prowadzić i przechowywać dokumentację o przebiegu eksploatacji kasy
  • zapewnić stałe połączenie kas online umożliwiające przesyłanie danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas

Podatnicy mogą stosować wyłącznie kasy, które nabyli w okresie kiedy te urządzenia były objęte potwierdzeniem Prezesa Głównego Urzędu Miar (homologacja).

Podatnikom przysługuje ulga 700 zł (nie więcej nież 90% jej ceny zakupu kasy) jeżeli rozpoczną ewidencjonowanie za pomocą kas online w obowiązujących terminach.

Podatnicy muszą zwrócić powyższą ulgę, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie obowiązkowego przeglądu technicznego

zobacz pełną treść ustawy wraz z art. 111 powyższej ustawy