Ulga za zakup kasy fiskalnej

Zakup kasy fiskalnej dla każdego przedsiębiorcy może okazać się sporym wydatkiem. Aby ułatwić przedsiębiorcom wprowadzenie tego urządzenia w działalności, ustawodawca dał im możliwość skorzystania z ulgi - nawet 700 zł za każdą kasę zgłoszoną do urzędu skarbowego.

Co należy zrobić, aby uzyskać ulgę za zakup kasy?

  1. Złożenie przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania; (pobierz druk)
  2. rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach - złożyć zawiadomienie o instalacji kasy w terminie 7 dni od fiskalizacji
  3. posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą

Płatnicy VAT odliczają ulgę 700 zł netto (nie więcej nież 90% wartości kasy) na zakup kasy w deklaracji podatkowej. Pozostali podatnicy muszą złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Skarbowym wraz z załącznikami: oryginał faktury zakupu kasy wraz z dowodem zapłaty całej należności, informacje o numerze rachunku bankowego podatnika, na który należy dokonać zwrot. Zwrot na konto powinien być dokonany w ciągu 25 dni.

Ulga na kasę fiskalną jest jednorazowym i nieopodatkowanym wsparciem dla podatnika. Nie stanowi więc przychodu i jednocześnie zakup kasy fiskalnej możemy potraktować jako koszt działalności gospodarczej pomniejszając podatek dochodowy.

Ulgę należy zwrócić jeśli działalność zostanie zlikwidowana przed upływem 3 lat.